12 разрешителни за строеж на жилищни сгради за три месеца

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 12 жилищни сгради с 39 жилища в тях и 4 720 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 26 други сгради с 10 405 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищните сгради се запазва, общата им застроена площ намалява с 24.1%, а жилищата в тях – с 35.0%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад с 23.5%, а общата им застроена площ- с 3.9%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват със 7.7%, докато жилищата в тях се увеличават със 77.3%, а общата им застроена площ – с 45.0%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 10.3%, а съответната им РЗП – с 47.6% .

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 263, Варна – 203, Пловдив – 187, София – 132 и Благоевград – 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 839, Варна – 1 385, Пловдив – 859 и Бургас – 646.

През третото тримесечие на 2019 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 10 жилищни сгради с 10 жилища в тях и с 1 650 кв. м РЗП и на 17 други сгради със 7 685 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради регистрират увеличение с 66.7%, докато жилищата в тях намаляват с 80.0%, а тяхната разгъната застроена площ – с 65.8%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 32.0%, а общата им застроена площ – с 45.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са с 16.7% по-малко, броят на жилищата в тях – с 52.4%, а общата им застроена площ – с 46.8%. Започнатите други видове сгради бележат спад с 5.6%, а тяхната РЗП – с 30.0%.

Стела Вангелова

Главен експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток