Януарска сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А
№ 50/20.01.2023 г.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 30.01.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” в полза на Държавен фонд „Земеделие “(ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ-Тунджа за одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2023 година съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
2. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение във връзка с отворена процедура от Министерство на енергетиката, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, по Процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/, покана за набиране на проектни предложения, номер BGENERGY-2.001.
3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.
4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
7. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Оптичен кабел от с. Генерал Инзово до с. Крумово, Община „Тунджа“ в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД.
8. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
9. Одобряване на Годишния план за ползване на дървесина в общински горски територии на община „Тунджа“ за 2023 г.
10. Начин на ползване на дървесина по Годишния план за ползване на дървесина в общински горски територии на община „Тунджа“ за 2023 г.
11. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
18. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
19. Приемане на Годишен мониторингов доклад за реализацията на План за действие на Община „Тунджа“ в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за 2022 година.
20. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета на община „Тунджа“ за периода януари 2022- декември 2022 година.
21. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа” за дейността на Общински съвет „Тунджа” и неговите комисии през периода м. юли 2022 г. – м. декември 2022 г.
22. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община „Тунджа“.
23. Приемане на Общински план за младежта за 2023 година.
24. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА
Председател на ОбС „Тунджа”