Ямбол ще изгражда компостираща инсталация за биоразградими отпадъци за над 3,7 милиона лева

Компостираща инсталация ще бъде изградена по проект на Община Ямбол „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“, договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-2.005-0014-C01. Целите, дейностите и планираните резултати ще бъдат представени на пресконференция на 29 февруари 2020 година от 11:00 часа в хотел „Диана Палас“.

Проектът стартира през юли 2019 година.

Изграждането на съоръжението ще доведе до намаляване на количеството депонирани битови отпадъци в града. В Ямбол ще бъдат позиционирани контейнери за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. Общия размер на инвестицията е над 3,7 милиона лева.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България осигуряват 2,5 милиона лева безвъзмездна помощ.

Собственият финансов принос на Община Ямбол е 1,2 милиона лева, в т.ч. ДДС – 604 475,60 лева, собствено участие – 548 892,80 лева.

Компостиращата инсталация ще бъде изградена на терен в близост до площадката на Регионалното депо край с. Хаджидимитрово. Общата продължителност на проекта е 24 месеца, като изпълнението на дейностите се планира в рамките на 19 месеца.