Ямболска област е намаляла с близо 30 хиляди. Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в страната.

Преброяването се проведе в изпълнение на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (ЗПНЖФ2021), обн., ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г., изм., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., чрез два метода на събиране на данни:

  • онлайн електронна преброителна карта от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 30 септември 2021 година;
  • посещение на домакинствата от преброител от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година.

Процесът протече в безпрецедентна ситуация на разпространение на COVID-19 в света и продължаваща две години извънредна епидемична обстановка в страната. Това наложи промяна в критичния момент и периода за провеждане на преброяването, което респективно се отрази негативно на всички етапи от подготовката и организацията, както и на самото провеждане.

Изборът на критичен момент и период на преброяването беше значително ограничен от политическата обстановка в страната и провеждането на три избора за парламент и един за президент в една година. Тази ситуация, както и създалото се поради това недоверие на населението към институциите също оказаха негативно влияния върху цялостния процес на преброяването.

Оценката на броя на населението и жилищния фонд се разработва, за да се осигурят първи предварителни данни за броя на населението, разпределени по области и възраст, както и информация за жилищния фонд в страната.

Тя е направена въз основа на данните за броя на електронно преброените лица и жилища, оперативна информация от сумарните списъци на преброените обекти (сгради, жилища и население), попълнени от контрольорите, и оценка на очаквания брой преброени обекти за частично или напълно необходените участъци.

Предварителната оценка за броя на населението не трябва да се счита за окончателни данни от Преброяване 2021. В следващите месеци предстои въвеждане на информацията от хартиените преброителни карти, валидиране и коригиране на въведените данни въз основа на наличните в страната административни регистри и бази данни. Окончателните данни от Преброяване 2021 ще бъдат публикувани и предоставени на широката общественост през есента на 2022 година.

Оценката потвърждава задълбочаването на негативните демографски тенденции, съществуващи през последните 30 години в страната – намаляване и застаряване на населението, обезлюдяване на отделни територии на страната вследствие на отрицателния естествен прираст и миграционните процеси.

 

 

 

Население към 7 септември 2021 година

Според разработената оценка населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2.3 лица.

 

Факторите, които определят основните тенденции в развитието на населението за страната, са естественото му движение (раждания и умирания) и външната миграция, а в териториален аспект – и вътрешната миграция на населението, и административно-териториалните промени.

Естественият прираст за периода 2011 – 2021 г. е в размер на минус 448 хил. души, или 53.0% от общото намаление за периода. Останалите 47% се дължат на отрицателното салдо на външната миграция през периода.

Население по пол и възрастови групи

 

Според оценката към 7 септември 2021 г. жените са 3 397 357, или 52.1%, а мъжете – 3 122 957, или 47.9% от населението на страната.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5.4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9.6 процентни пункта спрямо 1992 годна.

Намаляват броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст.

 

  1. Разпределение на населението по възраст според преброяванията

 

Възраст в навършени години

1992

2001

2011

2021

Общо

8 487 317

7 928 901

7 364 570

6 520 314

0 – 17

1 993 983

1 536 284

1 186 910

1 033 701

18 – 64

5 278 884

5 063 361

4 816 263

3 930 441

65+

1 214 450

1 329 256

1 361 397

1 556 172

 

 

Фиг. 3. Относителен дял на населението по възраст според преброяванията

 

Териториално разпределение на населението

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 – села. В градовете живеят 74.3%, или 4 843 175 души, а в селата – 25.7%, или 1 677 139 души.

 

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) с население 1 480 хил. души.

Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7%. Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин – по 26.3%, и Монтана – с 24.2%.

 

  1. Разпределение на населението по области към 7.09.2021 г. и прираст спрямо 1.02.2011 година

(Предварителни данни)

 

Области

Население към 1.02.2011

Население към 7.09.2021

Прираст (брой)

Прираст (%)

% от населението на страната към 7.09.2021

Общо

7 364 570

6 520 314

-844 256

-11,5

100,0

Благоевград

323 552

278 814

-44 738

-13,8

4,3

Бургас

415 817

360 587

-55 230

-13,3

5,5

Варна

475 074

427 634

-47 440

-10,0

6,6

Велико Търново

258 494

199 442

-59 052

-22,8

3,1

Видин

101 018

74 493

-26 525

-26,3

1,1

Враца

186 848

149 763

-37 085

-19,8

2,3

Габрово

122 702

99 160

-23 542

-19,2

1,5

Добрич

189 677

139 782

-49 895

-26,3

2,1

Кърджали

152 808

129 709

-23 099

-15,1

2,0

Кюстендил

136 686

109 795

-26 891

-19,7

1,7

Ловеч

141 422

117 155

-24 267

-17,2

1,8

Монтана

148 098

112 305

-35 793

-24,2

1,7

Пазарджик

275 548

215 183

-60 365

-21,9

3,3

Перник

133 530

113 112

-20 418

-15,3

1,7

Плевен

269 752

212 786

-56 966

-21,1

3,3

Пловдив

683 027

626 183

-56 844

-8,3

9,6

Разград

125 190

96 522

-28 668

-22,9

1,5

Русе

235 252

181 460

-53 792

-22,9

2,8

Силистра

119 474

91 546

-27 928

-23,4

1,4

Сливен

197 473

157 113

-40 360

-20,4

2,4

Смолян

121 752

95 536

-26 216

-21,5

1,5

София

247 489

222 662

-24 827

-10,0

3,4

София (столица)

1 291 591

1 480 830

189 239

14,7

22,7

Стара Загора

333 265

286 086

-47 179

-14,2

4,4

Търговище

120 818

93 705

-27 113

-22,4

1,4

Хасково

246 238

200 857

-45 381

-18,4

3,1

Шумен

180 528

144 445

-36 083

-20,0

2,2

Ямбол

131 447

103 649

-27 798

-21,1

1,6

 

 

 

Сграден и жилищен фонд

Броят на жилищните сгради е 2 096 844 и се увеличава спрямо 2011 г. с 36 хил. сгради, или с 1.8%. Броят на жилищата (обитавани и необитавани) е 4 182 383 и се увеличава спрямо 2011 г. с 295 хил., или със 7.6%.

  1. Жилищни сгради и жилища по области към 7.09.2021 година

(Предварителни данни)

 

Области

Сгради

Жилища

общо

в градовете

в селата

общо

в градовете

в селата

Общо

2 096 844

813 969

1 282 875

4 182 383

2 833 383

1 349 000

Благоевград

85 246

31 698

53 548

157 817

96 596

61 221

Бургас

108 198

51 100

57 098

305 815

230 189

75 626

Варна

105 640

58 604

47 036

271 257

220 471

50 786

Велико Търново

86 676

29 057

57 619

144 320

87 040

57 280

Видин

52 419

12 694

39 725

70 610

33 916

36 694

Враца

83 332

27 398

55 934

116 464

62 590

53 874

Габрово

42 928

17 379

25 549

77 892

51 882

26 010

Добрич

60 302

23 975

36 327

103 886

64 199

39 687

Кърджали

49 579

8 236

41 343

80 350

35 678

44 672

Кюстендил

61 966

20 962

41 004

91 513

48 160

43 353

Ловеч

77 021

26 385

50 636

93 753

46 677

47 076

Монтана

81 984

29 756

52 228

94 693

48 695

45 998

Пазарджик

88 651

40 085

48 566

127 432

75 023

52 409

Перник

64 440

19 078

45 362

99 654

52 531

47 123

Плевен

95 724

38 202

57 522

144 160

89 210

54 950

Пловдив

156 216

61 951

94 265

348 107

248 347

99 760

Разград

42 130

12 595

29 535

58 877

29 159

29 718

Русе

62 234

26 849

35 385

123 836

88 263

35 573

Силистра

39 021

11 594

27 427

57 776

27 485

30 291

Сливен

61 251

28 148

33 103

94 370

61 210

33 160

Смолян

38 321

13 024

25 297

73 713

36 109

37 604

София

147 072

45 209

101 863

177 564

72 022

105 542

София (столица)

106 525

72 406

34 119

741 578

697 817

43 761

Стара Загора

89 088

28 469

60 619

177 612

114 735

62 877

Търговище

42 666

12 703

29 963

64 973

34 510

30 463

Хасково

75 645

32 832

42 813

126 575

83 072

43 503

Шумен

52 162

19 024

33 138

88 255

54 393

33 862

Ямбол

40 407

14 556

25 851

69 531

43 404

26 127