Юнска сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 42/21.06.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и второ /редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.06.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на община „Тунджа“ за 2022 г.
 2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 3. Продажба на общински недвижим имот.
 4. Продажба на общински недвижим имот.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Продажба на общински недвижим имот.
 13. Продажба на общински недвижим имот.
 14. Продажба на общински недвижим имот.
 15. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 16. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 17. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 18. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 19. Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2022/2023 г.
 20. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол.
 21. Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община „Тунджа“.
 22. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“, област Ямбол.
 23. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“, област Ямбол.
 24. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 25. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 26. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 27. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 28. Приемане на План за действие на община „Тунджа“ за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за периода 2021-2030.
 29. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
 30. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 31. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 32. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.