Юлска сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 43/20.07.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и трето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.07.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на община „Тунджа“ за 2022 г.
 2. Определяне на трудовите възнаграждения на кметовете считано от 1 юли 2022 г.
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за средства от ЕС за извършване на разходи  по Договор № BG06RDNP001-19.218-0004-C01 от 10.05.2021г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за проект „Творческа резиденция „Тунджа“- маркетинг и популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите“, сключен между Община „Тунджа“, „Местна инициативна група- Тунджа“ и ДФ „Земеделие“.
 4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие  по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 5. Предоставяне на финансова помощ под формата на безлихвен заем на Народно читалище „Светлина – 1929“, с. Роза.
 6. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общинска вещ.
 12. Отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост.
 13. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска собственост.
 14. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири – публична общинска собственост.
 15. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  предложение „Доставка и монтаж на улични принадлежности (улични табели и пилони) в 44 населени места на територията на Община „Тунджа“, мярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор – BG06RDNP001-19.657 – Дейност 1. „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“.
 16.  Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  предложение  „Благоустрояване на УПИ III, в кв.36 по ПУП на с.Победа“, втори етап: изграждане на тротоар, детска площадка и част „Ел мярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор – BG06RDNP001-19.657 – Дейност 2 Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначено за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение.
 17. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 18. Изпълнение на Общия устройствен план на Община „Тунджа” за периода септември 2021 година до юли 2022 година и одобряване на частично изменение на ОУП.
 19. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, ел. и В и К схеми за присъединяване и комуникационно – транспортна схема.
 20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 23. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа” за дейността на Общински съвет „Тунджа” и неговите комисии през периода м. януари 2022 г. – м. юни 2022 г.
 24. Разкриване на „Детска млечна кухня“ в община „Тунджа“ като местна дейност.
 25. Даване на съгласие за партньорство и съфинансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ с партньор детски градини на територията на община „Тунджа“.
 26. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 27. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 28. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”