Шесто заседание по проект „Земите и горите на орела“

Надзорният комитет по проект „Земите и горите на орела“ ще проведе шестото си заседание от 23.11 до 25.11.2022г. на територията на ДГС-Нова Загора.  Паралелно с надзора ще бъде и втората изнесена среща на екипа за управление и изпълнение.

 

Основната цел на заседанието е да се запознаят членовете на Надзорния комитет с напредъка при изпълнение на проекта, предстоящите задачи в краткосрочен и дългосрочен план, и някой въпроси от съществено значение за успешното изпълнение на проекта.

Срещата ще открие директорът на ИАГ инж. Стоян Тошев, а задачите за трите дни ще представи новият ръководител на проекта инж. Росен Райчев. Постигнатото до момента, изпълнението и преизпълнението по различните дейности ще отчете инж. Николай Василев, който е водещ експерт по проекта.

 

През вторият ден, по време на изнесената среща на екипа за управление, постиженията си ще отчетат и партньорите от БДЗП, СИДП и ЮИДП. Ще бъдат обсъдени възможностите и евентуална необходимост от съществени промени в грантовото споразумение, като ще се предложи и удължаване на периода за изпълнение на проекта, както и провеждане на допълнителни дейности, които не бяха предвидени първоначално.

 

Проектът „Земите и горите на орела“ (LIFE18 NAT/BG/001051) е продължение на проект „Горите на орела“, успешно приключил през 2019 г. Основната му цел е дългосрочно опазване популацията на малкия креслив орел чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови такива.  Финансирането е по програмата LIFE на Европейския съюз, а продължителността на проекта e 5 години, считано от 02.08.2019 г.