Четири проекта за социална трапезария внесе община „Тунджа“

Четири проектни предложения за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария” на територията на община „Тунджа” по отворената със Заповед РД 01-1032/22.12.2017 г. на Министъра на труда и социалната политика процедура за финансиране, са внесени в деловодството на Фонд „Социална закрила”.

Предвижда се, при одобрение на внесените проекти, от първи март 2018 г. в социалната услуга да бъдат обхванати 595 лица и семейства в неравностойно положение от населените места на община „Тунджа“.

Услугата „обществена трапезария” ще се изпълнява в партньорство с външни доставчици – стопански и нестопански организации. С тези проектни предложения ще бъде осигурена устойчивост и ще се подобри качеството на живот, чрез мерки за социално включване и за социална подкрепа на лица и семейства, като се задоволят потребностите им от топла и питателна храна през зимните месеци.

През последните няколко години Община „Тунджа” полага усилия в посока изграждане на устойчива мрежа от социални услуги, базирани в общността и подкрепящи различни уязвими групи с цел тяхното социално включване.

Община „Тунджа” активно работи в посока на децентрализация в доставката на социалните услуги, като реализира успешни партньорства в тази посока в полза на хората в неравностойно социално положение. По този начин общината постига повишаване на спектъра, обхвата и капацитета на социалните услуги в подкрепа на своите жители.