Четвърти одобрен проект на училището във Веселиново

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий, село Веселиново е с одобрено проектно предложение по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул – „Библиотеките като образователна среда“.
Модулът „Библиотеките като образователна среда“ е насочен към създаване на библиотечен фонд и обогатяване, провеждане на инициативи в училищните библиотеки/„кът за четене”, провеждане на съвместни инициативи между училищeто и обществените библиотеки, и към всички ученици от I до VII клас с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.