Център „Максима“ представи проект „Ревитализация на изоставени сметища“

Център за образование и научно сътрудничество „Максима” представи трансграничния проект „Ревитализация на изоставени сметища”, който ще се реализира на територията на област Ямбол. Шест са основните дейности, залегнали в проекта. Първата е свързана с Изследване на информираността относно опазването на околната среда в селските райони. Самото проучване ще се извърши в рамките на 3 месеца и ще обхване населението на 50 села в областта, които ще бъдат анкетирани по темата. Обобщените резултати ще бъдат представени по модерен и ангажиращ начин и ще бъдат достъпни на хартия и онлайн.

     Втората дейност е Мапинг на незаконни сметища. По нея ще бъде създаден кратък филм, представящ състоянието на региона. По време на тази дейност ще бъде разработена съвместна подробна карта на незаконните сметища. Това ще позволи по-добро планиране на останалите дейности по проекта и ще бъде използвано като основна информация за разработването на стратегията, плана за действие и кампаниите за повишаване на осведомеността.

В рамките на проекта ще бъде проведено картографиране на незаконните сметища и разработена подробна карта, показваща тяхното местоположение, размер, ниво на щети върху природата, ниво на вероятност от опасности.  В рамките на тази дейност ще се прилагат съвременни технологии – въздушна фотография, като се използват специални дронове, които покриват около 15-20 хектара. След получаване на необходимата информация ще бъдат идентифицирани и разпределени сметищата на картата с техните GPS координати, размери и тяхното влияние върху околната среда. В резултат, ще бъде създаден кратък филм , който ще бъде използван като интерактивен визуален инструмент за ангажиране на публиката и целевите групи по устойчив и провокиращ действията начин.

Третата дейност по проекта е  Кампания за почистване и залесяване. Тя ще бъде проведена в 6 дни – по един на всеки два месеца. Тази кампания ще включва дейности като почистване на обектите, дезинфекция, залесяване и цялостно подобряване на площите.  Ще бъдат организирани две кампании – една в България и една в Турция. Ще бъдат поканени местни граждани (доброволци).

В рамките на проекта като дейност 4 ще бъде създаден Детски наръчник „Да мислим в зелено“. Той ще бъде от 32 страници, цветен печат и ще съдържа илюстрации и текст на български, турски и английски език и ще бъде предоставен на  детски градини и училища в региона.

 Петата дейност е създаване на Уеб – базирана платформа. Нейната роля ще е превръщането й в инструмент на гражданското общество за сигнализиране и повишаване на осведомеността, както и за интегриране на  създадените карти на незаконните сметища.

Шестата дейност е изготвянето на съвместен План (Joint Management Plan) за управление и опазване на общите природни ресурси, съдържащ установена концепция (краткосрочна и дългосрочна визия), конкретни мерки и конкретни измерения / рамка за бъдещо сътрудничество .

Партньори по проекта са Търговска борса, Киркларели и Фондация „Институт за иновативни изследователски дейности “. Общата стойност на проекта е 94 000 евро.