„Център за домашни грижи“ започна прием на заявления

   В Община „Тунджа“ стартира прием на заявления за включване на потребители по проект „Център за домашни грижи“, финансиран по ДБФП № BG05M9OP001-2.040-0074, схема „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент – 2“ на  ОП „РЧР“ 2014-2020. Реализирането на проекта е насочено към подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастни хора, хора с трайни увреждания, включително и с хронични заболявания чрез осигуряване на мрежа от комплексни медико-социални услуги в домашна среда.

   Желаещите кандидати  подават заявление  по  настоящ адрес. Към заявлението се прилагат медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата /експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи/ и лична карта за справка.

   Интегрираните здравно-социални услуги ще допълнят съществуващите услуги в общността „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“, специализирани в доставката на готова храна в домашна среда. Потребители по проекта могат да бъдат и лица, които към момента ползват асистираща подкрепа по ПМС № 180/ 2019 г. “личен асистент“ и „домашен помощник“, както и тези, включени в Механизма за лична помощ. Предлагането им в съвкупност, заедно ще допринесат за комплексност в мерките за независим и достоен живот на потребителите по проекта.

   Основна цел на Центъра е превенция процесите на институционализацията, хоспитализацията и социалното включване чрез гарантиране на равен достъп до интегрирани медико-социални услуги в домашна среда, на територията на всички 44 населени места от селски тип, в териториалния обхват на Община „Тунджа“ и осигуряване на трудова заетост и повишаване на компетенциите на трудово неангажирани лица, чрез наемането им като персонал.

   След извършен предварителен подбор на кандидати за участие в проекта, са назначени на трудов договор, считано от 16.09.2019 г. следните специалисти: 1- социален работник, 3-медицински сестри, 6-социални асистента и рехабилитатор. Предстои сключване на граждански договори с 2-ма психолози и 1 лекар за оказване на почасови консултации и подкрепа в домашна среда.

   Достъпът до услугите ще бъде гарантиран за всички желаещи, без допускане на дискриминация, като се вземат предвид индивидуалните потребности на кандидатите. В тази връзка  ще се извърши оценка на потребностите на всяко лице и ще се определи вида подкрепа, от която се нуждае, като времетраенето на услугите в дома ще  бъде не повече от 2 часа дневно. Процедурата по прием на заявления от кандидат-потребители ще се осъществява текущо през цялото време на проекта /12 месеца/, като  се предвижда да бъдат обхванати не по-малко от 90 потребители на здравно-социални интегрирани мобилни услуги.

              Формуляри за кандидатстване ще бъдат достъпни на интернет страницата на Община „Тунджа“, в кметствата и офиса на Центъра за домашни грижи, който се помещава в сградата на Община „Тунджа“.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон

046/ 684-319 и  046/684 -310