„Център „Домашни грижи“ в община „Тунджа“финансиран по ОП

На 23.04.2020 г. Община „Тунджа“ подписа с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Допълнително споразумение за изменение на Административен договор, с който се финансира проектно предложение „Център „Домашни грижи“ – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“. С подписване на анекса ще се финансира процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 .
По проекта ще се финансират само услуги в домашна среда за хора от уязвими групи във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID-19 на територията на община „Тунджа“.
Над 130 лица в риск, с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината ще се възползват от новите логистични услуги, включващи доставка на готова храна, закупуване на храни, лекарствени средства и др. със средства на потребителите в продължение на 9 месеца.
Ще бъде осигурена заетост за 35 лица в подкрепа на потребителите до дома.
Планираната продължителност на проектните дейности е до 31.12.2020 г.
Общият размер на одобрената безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 212 550.00 лв.