Ценови намерения на дружествата от групата на EVN България

В съответствие с нормативната уредба дружествата от групата на EVN Българияще внесат в КЕВР до края на месец март 2017 г. заявленията си за утвърждаване на нови цени на мрежови услуги, електрическа и топлинна енергия, които да са в сила от 01.07.2017 г. Заявленията ще се базират на проекта на Наредбата за регулиране на цените наелектрическата енергия на КЕВР, която е в процес на обсъждане и приемане.

Както и досега заявленията за нови цени ще следват основните принципи за сигурност на снабдяване, качество на обслужването, адекватна възвращаемост, покриване на оперативни разходи и премахване на кръстосаното субсидиране. Заявленията ще отразяват и настъпилите промени в резултат на либерализацията на електроенергийния пазар в България.

В случай, че до изтичане на срока за подаване на ценовите заявления (31 март 2017 г.) настъпят допълнителни промени в нормативната рамка, те ще бъдат отразени от дружествата.