Целева помощ за отопление

От началото на месец юли дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на област Ямбол приемат заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление.

          Правоимащите лица и семейства ще получат целева помощ за отопление в размер на 495,80 лв. за идния зимен сезон, като размерът й беше увеличен с 29,90 лв. спрямо миналата година. Тя се отпуска за пет месеца – 1 ноември до 31 март.

          Заявления-декларации за отпускане на помощта се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес, както и чрез ПИК (персонален идентификационен код) или електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване, и по пощата. Всеки желаещ да кандидатства може да получи необходимите документи за попълване на място в ДСП или да ги изтегли от страницата на Агенцията за социално подпомагане на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.

Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от индивидуално определен диференциран доход за отопление (ДДО) и отговарят на други допълнителни условия, посочени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Основа за определяне на ДДО е базовият доход за отопление (БДО), чийто размер е 150,00 лв. Индивидуално определеният диференциран доход за отопление се определя като БДО се коригира с процент съобразно здравословното състояние, семейното положение, възрастта и др. Увеличението на пенсиите с 6,7 на сто от 1 юли 2020 г. няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ, тъй като техния размер се намалява с коефициент 1,561.

          До момента (14.08.2020 г.) заявления-декларации за отпускане на целева помощ  са подали 3049 лица и семейства. За община Болярово – 209 бр., за община Елхово – 981 бр., за община Стралджа – 328 бр., за община Тунджа – 464 бр. и община Ямбол – 1067 бр.

          За Дирекция „Социално подпомагане“ – Елхово (обслужваща територията на общините Болярово и Елхово) са одобрени 741 заявления на обща стойност 367 387,80 лв. За Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол (обслужваща територията на общините Стралджа, Тунджа и Ямбол) са одобрени 974 заявления на обща стойност 482 909,20 лв.

        През предходния отоплителен сезон 2019-2020 г. са издадени 4536 заповеди за отпускане на целева помощ за отопление за област Ямбол.

  14.08.2020 г.

РДСП – Ямбол