„ХЕС” АД – Ямбол инвестира 3,019 млн. лева в нови машини

Целта е внедряване в производството и достигане до пазарна реализация на нов продукт „нерегулируем аксиално-бутален хидромотор с наклонен диск”

 

До края на Март 2018 г. в ямболската фирма „ХЕС” АД , ще заработят няколко нови машини, с които дружеството ще осигури технически и технологични условия за внедряване в производството на нов продукт за България. Бенефециента „ ХЕС”АД е страна по проект „Въвеждане в производството на иновативен аксиално-бутален хидромотор”, финансиран по договор №BG16RFOP002-1.001-0352-C01 от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Одобрената инвестицията е за 3 019 443 лв.

Предоставяната от Управляващия орган безвъзмезна финансова помощ възлиза на 500 000 лв.,което представлява 49,68 % от очакваните допустими разходи.

 

За хидравличното машиностроене

 „ХЕС” АД  е с дългогодишна история и традиции в проектирането и производството на хидравлични цилиндри. Дружеството работи със собствени машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване. Разполага с инсталации за галванични и лакобояджийски покрития. Производството на „ХЕС” АД е ориентирано към изпълнение на клиентски поръчки за – бутални, телескопични, плунжерни и рейкови цилиндри.

Продуктовата иновация „нерегулируем аксиално-бутален хидромотор с наклонен диск” е високотехнологичен продукт, който е изцяло нов както за предприятието, така и за пазара на производителите в България. Използвайки нови за българското машиностроене технологии той е значително усъвършенстван спрямо алтернативните продукти на световните производители. За този продукт е защитен и регистриран полезен модел № 1897 в Патентното ведомство на България. С новата инвестиция „ХЕС” АД  осигурява машини и оборудване необходими за доокомплектоване на технологичния поток за производството на новия хидромотор.

В резултат на инвестицията фирмата закупува девет броя машини, които са: Струг с ЦПУ(2 бр.), Вертикален обработващ център, Стругофрезови център, Автоматична отрезна машина, Двудискова машина за финишна обработка, Дробометна машина, Кръгловибрационна шлифовъчна машина с центрофуга и Ръчна координатна измервателна ръка. С въвеждането в експлоатация на прецизните машини и високотехнологичното оборудване, ще се постигне значително оптимизиране на производствените фактори и ще стартира серийно производство на иновативния продукт. Ще се открият 4 бр. нови работни места, а също така се предвижда увеличение – на производителността на труда с около 17%; на капацитета с 8-10%, а на продажбите с 25.5%.

 

История

 „ХЕС” АД-гр.Ямбол е основано през 1968 година с основна дейност производство на хидравлични изделия. Днес предприятието е предпочитан партньор в Европа, Северна Америка и Азия.

Инвестицията по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие е поредната за „ХЕС” АД. Подкрепената по проекта иновация е резултат от собствена изследователска и развойна дейност. Последните няколко години предприятието провежда научно-приложни изследвания, усвоява нови производствени технологии, разработва конструктивно-технологична документация и прави опити върху прототипни образци. Един такъв пример е проектът „АБХЕл – усвояване на аксиално-бутални хидравлични елементи ( мотори и помпи )”, съфинансиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ( ИАНМСП) със средства от Националния Иновационен Фонд-ИФ-00-35/05.05.2005г. и реализиран до края на 2009 г., с който е създадена предпоставка за разработка  на новото изделие. През първото тримесечие на 2017 г. приключиха функционалните и ресурсни изпитания на продукта. А през месец май 2017 г. в Държавният регистър за полезните модели е вписан полезен модел с регистрационен № 1897 съгласно чл.76 от Закона за патентите  и регистрацията на полезните модели.

 

В заключние можем да кажем, че нерегулируемият аксиално-бутален хидромотор с наклонен диск, финансиран с подкрепата на Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие, притежава конкурентни предимства в резултат на конструктивни решения, защитени чрез промишления образец. След успешно приключване на проекта „ХЕС”АД ще подобри  функционалните показатели и ефективността на изделието, което е предпоставка за конкуренция на международния пазар.