Финансово стимулиране да ученици и студенти

В община „Тунджа“ приключи първата за 2020 г. сесия за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти с отличен успех по Правилата за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца, ученици, студенти и младежи с постоянен адрес на територията на община „Тунджа“.
Годишната стипендия за студент във висше учебно заведение за 2020 г., в размер на 1200,00 лева, бе присъдена на Мартин Атанасов Атанасов от с. Межда- студент IІ курс в Аграрен университет, гр. Пловдив, специалност „Растителна защита”.
Четири шестмесечни стипендии, в размер на 420,00 лева всяка, бяха присъдени на Даниел Милчев Бумбалов с постоянен адрес в с. Ханово, Божидар Иванов Минчев с постоянен адрес в с. Скалица,
Станислава Петрова Петрова с постоянен адрес в с. Завой и Красимир Костадинов Стефанов с постоянен адрес в с. Скалица – ученици с отличен успех от горен курс на различи учебни заведения.
Две десетмесечни стипендии, учредени по волята на дарителите– Съюз на зърнопроизводителите в област Ямбол, за учащи в Професионална гимназия по земеделие, в размер на 500,00 лева всяка, бяха присъдени на Динко Станиславов Славов с постоянен адрес в с. Златари, ученик от 9 клас в ПГЗ „Христо Ботев“ и на Валентин Ивелинов Иванов с постоянен адрес в с. Ботево, ученик от 11 клас в ПГЗ „Христо Ботев“.
На други четиринадесет учащи се в среден и горен курс беше отпуснато еднократно финансово стимулиране в различен размер от сто до двеста лева.
Отпуснатите стипендии и еднократно финансово стимулиране ще бъде предоставено на учащите се по местоживеене чрез кметовете на населените места.
Община „Тунджа“ е първата, а може би и единствената община в България, която подпомага ученици и студенти с високи постижения със стипендии и еднократно финансово стимулиране, като средствата за тях се събират на ежегодно провежданите Благотворителни балове. До този момент са отпуснати 1966 стипендии и еднократно финансово стимулиране на стойност 286 310 лв.