Февруарска сесия в „Тунджа“

П О К А Н А

№ 36/17.02.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и шесто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 24.02.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предоставяне на финансови средства под формата на собствено участие, от бюджета на общината по сметката за средства от ЕС за извършване на разходи по Договор № 28/07/2/0/00828 от 29.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа“, сключен между Община „Тунджа“ и ДФ „Земеделие“.
 2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Желани пространства – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“.
 3. Предоставяне на допълнителни финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи по проект: „ Патронажна грижа + в Община „Тунджа“, ДБФП № BG 05M9OP001-6.002-0148 по процедура „Патронажна грижа +“.
 4. Утвърждаване ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад за лична употреба на физически лица с адрес в Община „Тунджа“ от общинските горски територии по План за ползване на дървесина за 2021 г.
 5. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2021 г.
 6. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Продажба на общински недвижим имот.
 13. Продажба на общински недвижим имот.
 14. Продажба на общински недвижим имот.
 15. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 16. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 17. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 18. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 19. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 20. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост на Община „Тунджа“ за общо и индивидуално ползване в землищата на населените места.
 21. Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 22. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземна оптична кабелно-тръбна мрежа от с. Асеново, с. Сламино, до с. Каравелово, Община „Тунджа“ в полза на „Диана Кабел ТВ“ ООД.
 23. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 г.
 24. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 25. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.
 26. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.
 27. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа”.
 28. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 29. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 30. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 31. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 32. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2021 г.
 33. Приемане на Програма за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2022 г.
 34. Приемане на Годишен мониторингов доклад за реализацията на План за действие на община „Тунджа“ в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за 2021 година.
 35. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 36. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”