Февруарска сесия в ОбС „Тунджа“

П О К А Н А

 

№ 5/ 12.02.2024 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на шесто редовно заседание, което ще се проведе на 19.02.2024 година от  09:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на БЮДЖЕТ на Община „ТУНДЖА“ за 2024 година.
 2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи по проект: „Бъдеще за всяко дете от Община „Тунджа“, ДБФП  №BG05SFPR002-2.003-0076-C01.
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на собствено участие от бюджета на Община „Тунджа“ по проект „Младежка заетост +“
 4. Предоставяне за безвъзмездно използване на спортен обект-общинска собственост.
 5. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост на Община „Тунджа“ за общо и индивидуално ползване в землищата на населените места.
 6. Предоставяне ползването на общински пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
 1. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2023-2024 г.
 1. Актуализиран Стратегически план на Звеното за вътрешен одит за периода 2022-2024г. и Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2024 г.
 2. Изпълнение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“ и одобряване на частично изменение на ОУП за периода февруари 2023 година до януари 2024 година.
 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 2. Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедура по избора им.
 3. Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедура по избора им.
 4. Определяне състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет „Тунджа“-Ямбол.
 5. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2023 г.
 6. Приемане на Програма за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2024 г.
 7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

АТАНАС ХРИСТОВ  

Председател на ОбС „Тунджа”