Училището в Тенево откри външна площадка по безопасност на движението

    Днес в ОбУ „Васил Левски“, село Тенево, община „Тунджа“, бяха открити външна площадка и кабинет по БДП, съгласно Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. По дейност 1 и 3 са изпълнени изискванията относно минимален размер на външната площадка, необходим брой кръстовища, както и оборудване и обзавеждане на кабинета.
Гости на събитието бяха Диана Иванова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ към община „Тунджа“, Веселина Йовчева – секретар на МКБППМН и Добриела Праматарова – представител на БЧК.
    В изграждането на външната площадка и кабинета се включиха Димитър Димитров – ЗД УД, Стоян Петков – педагогически съветник, Давид Колев и Иван Кондов – учители ГЦОУД, както и служителите от непедагогическия персонал.
 
Радмила Стойкова – Старши учител