Училището в Скалица вече е защитено

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица е включено в Списъка на защитените училища в Република България за учебната 2016-2017 година, който Министерски съвет прие.  Защитените училища в страната са общо 141, като само 4, и сред тях тунджанското училище, са придобили  статут за настоящата учебна година: това са училищата в селата Буково и Долен, област Благоевград, в Славяново, област Търговище и Скалица, община „Тунджа“.

За защитено се определя училище, закриването на което би довело до нарушаване достъпа до образование и поне 10 ученици в задължителна училищна възраст ще пътуват на разстояние повече от 20 км.

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица е едно от осемте средищни училища на територията на община „Тунджа” и осигурява достъп до образование на ученици от І до ХI клас от 14 населени места, включително и от населени места в съседни общини.

 Критериите за определяне на защитените училища отчитат  обективните географски и демографски фактори, наличието на пътна инфраструктура и отдалечеността на училището от най-близкото друго училище.

Защитените училища не могат да бъдат закривани и получават допълнително финансиране при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

13882235_1740410292874440_8830548821047816190_n