„Училищен плод” и през учебната година

Община „Тунджа” е одобрена като заявител от името на детските градини и учебни заведения от общинската образователна структура по схемата „Училищен плод”. 

Схемата се прилага в тунджанските детски градини и училища от учебната 2010-2011 година и се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и с национално съфинансиране от държавния бюджет чрез Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

През учебната 2018/2019 година в общинските детски градини и училища на територията на общината в периода от 15 ноември 2018 г. до 31 май 2019 г. ще бъдат изпълнени общо до 46 доставки на пресни плодове и зеленчуци по график.

Доставката  на пресните плодове и зеленчуци е организирана по договор с външен изпълнител, като ще бъдат осигурени минимум четири различни вида плодове месечно.

Целта на прилагане на схемата е да се подобрят хранителните навици на децата и учениците чрез повишаване на консумацията на пресни плодове и зеленчуци и чрез повишаване на осведомеността на децата и учениците относно значението на плодовете и зеленчуците за здравето на човека, както и да се формира у подрастващите култура за здравословно и балансирано хранене. 

Целева група по схемата са децата на 5 и 6 години в подготвителните групи за задължителна предучилищна подготовка и учениците от начален етап на обучение /І-ІV клас/. В схемата през учебната 2018-2019 година ще бъдат обхванати общо 1053 деца и ученици.