Ученически фестивал „Песните на Европа“ – статут

С Т А Т У Т

Организатори на фестивала:
Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

Цели и задачи на фестивала:
Фестивалът си поставя следните цели:
Разпространяване песенното богатство на страните от континента Европа сред българските ученици;
Формиране на положително отношение към културното наследство на европейските народи;
Мотивиране на учениците за изучаване на езиците на тези народи;
Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

Време и място за провеждане на фестивала:
Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 18 май 2019 г. от 10:00 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“.
Ученическият фестивал „Песните на Европа“ – Ямбол, 2019 включва в себе си конкурс за поп и джаз пеене – индивидуални и колективни изпълнения.
Условия за участие в конкурса:
В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.
Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.
Не се допускат изпълнения на плейбек.
Участниците във фестивала ще се състезават в четири възрастови групи:
първа: 4 – 6 години;
втора: 7 – 10 години;
трета: 11 – 15 години;
четвърта: 16 – 19 години.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Кандидатите внасят такса за участие в размер на:
10,00 лв. за индивидуалните изпълнители и дуети;
20,00 лв. за вокалните групи.
Пътните и дневните са за сметка на участниците.
Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.
Авторитетно жури ще отличи по четири колектива и четири индивидуални изпълнители от всяка възрастова група. Лауреатите ще бъдат наградени със специални отличия.
С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си да бъде фотографиран, засниман, записван за целите на конкурса, а материалите да се публикуват в каталози, рекламни материали, филми и др.
Краен срок за подаване на заявките за участие: 13 май 2019 г.
на адрес: НЧ „Зора-1945“, гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А
или на e-mail: zora_yambol@mail.bg
Телефони за контакт: 046/ 666 951 и 0879069615.
Таксите могат да се внесат на място в читалището или по банков път на сметка:
Общинска банка АД
BG27SOMB91301047278801 BIC: SOMBBGSF
за конкурса „Песните на Европа“.