Утре определят съставите на СИК в Ямбол

На основание чл. 91, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс (ИК) и Решение № 1683 – НС от 16.02.2023 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), във връзка с подготовката и провеждането на избори за народни представители в XLIX Народно събрание на Република България на 2 април 2023 година, парламентарно представените партии и коалиции в XLVIII Народно събрание на Република България ще се включат в публичните консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Ямбол, както и на евентуалните подвижни избирателни комисии.

В тях имат възможност да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Консултациите ще започнат в 14:00 часа на 21 февруари 2023 г. /вторник/ в зала 107 в сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7.

Съгласно чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № № 1683 – НС от 16.02.2023 г., при провеждане на консултациите партиите и коалициите трябва да представят следните документи:

  1. писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК/ПСИК лице; банкови сметки на членовете на СИК/ПСИК за изплащане на възнагражденията им;
  2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по – рано от датата на насрочване на изборите (31 януари 2023 година) или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за XLVIII Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.

Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултации и се изпращат на Районната избирателна комисия.

Със заповед № РД/02-00121 от 9 февруари 2023 година на кмета на Община Ямбол са образувани 101 избирателни секции.

Заповедта е оповестена публично на интернет сайта на Община Ямбол:

https://yambol.bg/uploads/B4387F3305C138A2C2FAC6E788DB5C6C .

 

Според числеността на гласоподавателите по секции в предварителните избирателни списъци на Община Ямбол е определен броят на членовете на всяка СИК на територията на Община  Ямбол –  деветдесет СИК в състав от девет членове и единадесет СИК, които ще бъдат седемчленни.

При изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс ще бъдат образувани до 5 броя СИК и ПСИК /за лечебни заведения, трудно подвижни лица и лица, поставени под карантина/, чиито състави ще са от по седем членове.

            Поканата за консултации с партии и коалиции е публикувана тук:

https://yambol.bg/uploads/8BA9F000794FC30131F97F1457797321 .