Утвърден е училищният план-прием на ученици в I и V клас за учебната 2020/2021 година

Със заповеди на директорите на училищата на територията на Община Ямбол е утвърден училищният план-прием на ученици в I и V клас за предстоящата учебна 2020/2021 година. Училищния праг ще прекрачат 792 първокласници, разпределени в 36 паралелки, както следва: ОУ „Любен Каравелов“ – 6 паралелки, ОУ „Й. Йовков“ – 5 паралелки, ОбУ „Д-р Петър Берон“ – 5 паралелки, ОУ „Николай Петрини“ – 4 паралелки, ОУ „П. Р. Славейков“ – 4 паралелки, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 4 паралелки, СУ „Св. Св. Климент Охридски“ – 3 паралелки, НУ „Проф. П. Нойков“ – 3 паралелки, ОУ „Христо Смирненски“ – 2 паралелки. С две паралелки в повече от текущата учебна 2019/2020 година са предвидените паралелки тази година.

План-приемът за ученици в V клас предвижда 832 ученици, разпределени в 32 паралелки, както следва: ОбУ „Д-р Петър Берон“ – 5 паралелки, ОУ „П. Р. Славейков“ – 5 паралелки, ОУ „Николай Петрини“ – 5 паралелки, ОУ „Любен Каравелов“ – 5 паралелки, ОУ „Й. Йовков“ – 4 паралелки, СУ „Св. Св. Климент Охридски“ – 3 паралелки,  ОУ „Христо Смирненски“ – 2 паралелки, ПМГ „ Атанас Радев“ – 2 паралелки и СУ „Пиер дьо Кубертен“ – 1 паралелка. За учебната 2019/2020 година петокласници са с една паралелка повече или общо 858 ученици.

Броят на учениците в паралелките в I и V клас се определя с норматива за  максимален брой, съгласно  Приложение №7 на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование – съответно 22 броя ученици за паралелка в I клас и 26 броя ученици за паралелка в V клас.

Със Заповед РД-06-108 от 06.04.2020 г. на началника на РУО – Ямбол е утвърден и държавният план-прием за учебната  2020/2021 г. за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии в област Ямбол в дневна форма на обучение и в дуална система. Подробна информация може да бъде намерена на http://www.ruobg.com/priem .