Услуги в домашна среда

Назначени са още 38 лица в услуга на 130 самотно живеещи възрастни и лица с увреждания в условията на усложнена пандемична ситуация.

Заетостта е осигурена в рамките на договорените ресурси от Община „Тунджа“ по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“-Компонент 3 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020  в рамките на проект „Център „Домашни грижи“ – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“.

По този начин са удовлетворени потребностите от услуги в домашна среда и логистична подкрепа на самотно живеещи възрастни и лица с увреждания във всички населени места на територията на Община „Тунджа“.