Улеснен и пълноценен достъп на адвокатите и гражданите до Единния портал за електронно правосъдие

Улеснен и пълноценен достъп на адвокатите и гражданите до Единния портал за електронно правосъдие, както и осигуряване на свързаност с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) обсъдиха на поредна среща представители на Висшия адвокатски съвет и Висшия съдебен съвет.
Целта е до пролетта на 2020 г. да се създаде възможност за дистанционен достъп до електронните дела и всяка страна в процеса да може да се запознава с книжата със съдържанието им в цялост. Друга функционална възможност е предявяването на волеизявления и доказателства по електронен път чрез ЕИСС.
Висшият адвокатски съвет се представляваше от неговия председател Ралица Негенцова, зам.-председателя Людмил Рангелов и главния секретар Стефка Въжарова.