Удължава се срокът на патронажната грижа в община „Тунджа“

Община „Тунджа“ получи покана от Управляващия орган на ОП РЧР за  удължаване срока на проект „Патронажна грижа+ в Община Тунджа“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0148-C01 с още шест месеца, считано от 11.06.2022 г.

Над 130 лица с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами или поставени под карантина заради COVID-19 ще продължат да получават здравни и социални услуги в домовете си до края на годината по операция „Патронажна грижа+“.

 Допълнителният финансова ресурс, който ще бъде предоставен на Община „Тунджа“, след сключване на допълнителното споразумение, ще е в размер на 191 546,09 лв., които са осигурени по механизма на Европейската комисия REACT-EU за възстановяване на държавите-членки на ЕС от пандемията от Ковид-19.

По проекта се осигурява психологическа помощ и консултиране, доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите, както и съдействие за неотложни административни услуги. Подкрепа получават и социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, за прилагане на противоепидемични мерки за дезинфекция, тестване на персонала и потребителите и други мерки във връзка с предотвратяване заразяване с COVID-19.

С осигурения допълнителен финансов ресурс, общият размер на безвъзмездната помощ по проекта ще бъде 574 638,27 лв.