Удължават срока на проект „Приеми ме 2015“

Проект „Приеми ме 2015“ продължава още една година след предвиденото –
до края на 2022 г. Информацията е потвърдена с писмо от Ръководителя на проекта
при Агенция за социално подпомагане – София. Удължаването на проектните
дейности е на база на подписано допълнително споразумение между Агенцията за
социално подпомагане /АСП/ и управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“. Бенефициент по „Приеми ме 2015“ е АСП, а
партньори в Ямболска област са общините Ямбол, Елхово, Тунджа и Стралджа.
Понастоящем в четирите общини има общо утвърдени 27 професионални
приемни семейства, доброволни няма. В община Ямбол приемните семейства са
девет, като в пет от тях няма настанени деца, а в останалите четири са настанени
общо пет деца. За последната година заличените приемни семейства в Ямбол са
две, след изразено желание за заличаване от страна на самите приемни родители.
Съобразно възрастта на настанените деца най-голям е делът на децата от 0 до 3 г. и
от 3 до 6 г., като липсват кандидати, които желаят да се грижат за деца в
тийнейджърска възраст и деца с увреждания.
Според единодушното мнение на експертите по закрила на детето приемната
грижа е най-добрата алтернатива за дете, което не може да бъде настанено при
близки. Самият проект „Приеми ме 2015“ е окачествяван като един от найуспешните по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Изводът,
който се налага е, че приемната грижа няма алтернатива в грижата за дете в риск,
защото му дава възможност за пълноценно развитие в семейна среда.
В момента Областният екип по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“
проучва и обучава едно семейство – кандидати за професионални приемни
родители.
Заинтересованите лица, които желаят да получат повече информация за
приемната грижа и условията за кандидатстване, могат да потърсят контакт с
Областния екип по приемна грижа, който се помещава в Комплекс за социални
услуги за деца и възрастни, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска“ 120.