Удължават срока за набиране на кандидати за включване в услугата „Топъл обяд“.

Във връзка с разширяване на дейностите по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол” Ви информираме, че се удължава срока по набиране на Заявления от кандидати за включване като ползватели на услугата.
Документи на кандидат-потребители ще се приемат в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Ямбол до 13.04.2018 г. 


Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени от Информацията в сградата на Община Ямбол, от кварталните клубове по местоживеене или да бъдат свалени от интернет страницата на общината: www.yambol.bg ;.
Одобрените и включени в програмата лица ще получават всекидневно топъл обяд.
За услугата могат да кандидатстват следните групи лица:
• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.;
• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“- Ямбол.
• Самотноживеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност
(с доходи под прага на бедност – 321 лв.).
• Скитащи и бездомни лица.
• Лица от уязвими групи-граждани на трети страни, по смисъла на параграф 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Необходими документи за кандидатстване:
 Заявление-декларация /по образец/, със задължително вписан телефон за връзка
 Копие от документ за самоличност- за справка
 Копие от ЛКК, ТЕЛК /НЕЛК/- за лица с увреждания
Класиране на кандидатите:
Списък с лицата, одобрени да ползват услугата „Топъл обяд“ ще бъдат изнесени на информационното табло на входа на Община Ямбол , по кварталните клубове и на интернет страницата на общината след 30.04.2018 г.

За допълнителна информация:
Община Ямбол – стая 402,
тел.046/681 402