Увеличение на безработицата

В  края на декември регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”- Ямбол са  1 981 души. Със 57 повече в сравнение с миналия месец. Равнището на безработица в региона е 4.2 на сто – увеличение с 0.1 процента.

          Разпределението на безработните, респ. равнището на безработица по общини е следното:

œ Община Ямбол  –  1081 души – със 52 души повече спрямо м.м. Нивото на безработица  е 3.0 на сто;

œ ОбщинаТунджа  –   484 души – увеличение от 1 души спрямо  м.м. Равнището на безработица е 6.9 на сто;

œ Община Стралджа –  416 души – със  4 души повече от м.м. Стойността на показателя равнище на безработица се запазва значително по-висока от  тази за региона  –  9.6 на сто.

Безработните формиращи входящия поток през периода са 392 души – със 73 лица по-малко от м. м. Относителният дял на жените в потока е  49.7  на сто, а на младежите до 29 години – 16.3 на сто.  Относителният дял на безработните без специалност и квалификация във входящия поток  е  49.7 на сто.

Изходящият поток от безработни /335 души/ е със 25 лица по-малко спрямо предходния месец. Постъпилите на работа клиенти на Дирекция “Бюро по труда” Ямбол са 119 души. От тях  71.4 на сто са започнали работа със съдействието на институцията. Отпадналите от регистрация безработни поради  други причини са 71.