Уведомление

На основание чл. 66, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Община „Тунджа“ уведомява всички  заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община „Тунджа“ предлага общински съвет да вземе решение, с което да одобри план – сметка на таксата за битови отпадъци за всички населени места в общината за 2017 година. В план-сметката се включват необходимите разходи за услугите, които ще се предоставят през 2017 година по събиране и извозване на битовите отпадъци в депо и тяхното обезвреждане, включително отчисленията по ЗУО, разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и се определя основата за облагане.

            Съгласно чл.67, ал.2 от ЗМДТ, когато не може да се установи количеството отпадъци размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка  на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. В тази връзка с §13а от ЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ се възложи на Министерски съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в РБ в срок до 31.03.2016г. да разработи методика за изготвяне на план-сметка  с необходимите разходи за дейността. Към настоящият момент тези изисквания не са изпълнени и следва да се прилагат досега действащите норми.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 2017година са предвидени средства в размер на 822 025лв., в т.ч. от тях :

 

  • 398 491лв – за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци;
  • 316 224лв – за ползването и експлоатацията на депото за битовите отпадъци, в т.ч. отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО;
  • 103 460лв – за подържане на чистотата на териториите за обществено ползване;
  • 3 880лв – за съдове-кофи на териториите за обществено ползване.

 

Посочените по – горе дейности ще се финансират чрез ТБО от задължените по чл.64 от ЗМДТ лица.

Въз основа на направените разчети за необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставяните услуги, свързани с битовите отпадъци, както и актуалните размери на данъчните оценки и отчетните стойности на имотите на физическите и юридическите лица, предлагаме завишаване размера на таксата за битови отпадъци за 2017г. спрямо 2016г.

 

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл.69, ал.1 от АПК , чрез следните форми:

  • Представяне на писмени предложения и възражения, които могат да се входират в административния център в сградата на общината с адрес: гр.Ямбол, пл.”Освобождение”№1 и на сайта на общината: www.tundzha.net
  • Участие на 02.12.2016г. в заседание на консултативни съвети:
  1. „Икономическо развитие”;
  2. „Териториално и селищно устройство”;
  3. „Култура и хуманитарни дейности”.
  • Участие в заседания на постоянните комисии на общински съвет „Тунджа“ на 25.11.2016г. от 13.00ч.

 

Настоящото уведомление, на основание чл.66, ал.1 от АПК, да се оповести на интернет страницата на община “Тунджа“, в населените места и други средства за масово осведомяване.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на общината или от публикуваното по – долу приложение.

 

Публикувано на 21.11.2016г.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”   

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b0