Търг за помещение в Хаджидимитрово

УТВЪРЖДАВАМ:   /   П   /

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ,     23.08.2021 г.

 

            На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-07-1104 от 23.08.2021 г. на Кмета на Община „Тунджа” – Ямбол,

 

О Б Я В Я В А М :

 

  1. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, с площ от 18 кв. м., разположено в масивна сграда-автоспирка, находяща се в ПИ 81, кв. 13 по плана на с. Хаджидимитрово, за извършване на ветеринарно-медицинска дейност.

IІ. Търгът ще се проведе на 14.09.2021 г. от 9.30 часа в сградата на Община „Тунджа“, при следните условия:

  1. До участие в търга се допускат юридически лица, които нямат просрочени задължения към Община „Тунджа“ към датата на провеждане на търга.
  2. Начална тръжна наемна цена за месец – 20.00 лева без ДДС.
  3. Стъпка за наддаване (5% от НТЦ) в размер на 1.00 лева.
  4. Депозитът за участие в търга е в размер на 40.00 (четиридесет) лева и се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа“ IBAN: BG74ІABG70943300438300, BIC: ІABGBGSF-Други дейности по икономиката до 16.30 часа на 10.09.2021 г. включително.
  5. Такса за участие в търга е в размер на 15.00 (петнадесет) лева и се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа“ IBAN: BG39ІABG70948400438000, BIC: ІABGBGSF вид плащане: 448007 до 16.30 часа на 10.09.2021 г. включително.
  6. В деня на търга участниците представят документи за самоличност и за платени такси и депозит.
  7. Оглед на обекта се извършва след предварителна заявка чрез кмета на населеното място.
  8. Заявления за участие в търга по утвърден Образец № 1 или в свободен текст се подават в деловодството, в сградата на Община „Тунджа“ или на e-mail адрес: contact@tundja.net, до 17.00 часа на 10.09.2021 г.
  9. Тръжната документация не се закупува. Всеки участник може да я изтегли от интернет страницата на Община „Тунджа“ – http://www.tundzha.net/ – Образец № 1, да я получи на място в Дирекция „СПОС“ – стая № 306, № 308, ет. ІІІ на общината или да попълни Заявление за участие в свободен текст.

ІII. При отказ на обявения за спечелил търга участник да сключи договор за наем с Община „Тунджа“, внесеният от него депозит остава в полза на Община „Тунджа“ и се предлага на втория класиран участник в търга да сключи договор за наем на предложената от него цена. В случай, че втория класиран участник откаже сключване на договор, неговият депозит също остава в полза на Община „Тунджа“ и се обявява нов търг.