Търг за поземлен имот на Бакаджик

 

            На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-07-0889 от  20.08.2020 г. на Кмета на Община „Тунджа” – Ямбол,

 

О   Б   Я   В   Я   В   А   М:

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 56873.93.205 в землището на с. Победа, Община „Тунджа“, област Ямбол, с площ от 856 кв. м., местност „Бакаджик“, трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, при граници на ПИ имоти с идентификатор: 56873.93.206, 56873.93.213, 56873.93.204, 56873.93.210, 56873.93.209 и 56873.93.111. За поземления имот е отреден УПИ VII-93049, в кв. 93б с площ от 855.68 кв. м., съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ, като не е проведена процедура по промяна на предназначението, съгласно Глава трета, Раздел V от Закона за горите.

IІ. Търгът ще се проведе на 01.09.2020 г. от 9.30 часа в сградата на Община „Тунджа“, при следните условия:

  1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат просрочени задължения към Община „Тунджа“ към датата на провеждане на търга.
  2. Начална тръжна цена 8 110.00 лева без ДДС.
  3. Стъпка за наддаване (5% от НТЦ) в размер на 405.50 лева.
  4. Депозитът за участие в търга е в размер на 811.00 (осемстотин и единадесет) лева и се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа“ IBAN: BG74ІABG70943300438300, BIC: ІABGBGSF-Други дейности по икономиката до 16.30 часа на 28.08.2020 г. включително.
  5. Таксата за участие в търга е в размер на 30.00 (тридесет) лева и се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа“ IBAN: BG39ІABG70948400438000, BIC: ІABGBGSF вид плащане: 448007 до 16.30 часа на 28.08.2020 г. включително.
  6. В деня на търга участниците представят документи за самоличност и за платени такси и депозит.
  7. Оглед на обекта се извършва след предварителна заявка чрез кмета на населеното място.
  8. Заявления за участие в търга по утвърден Образец № 1 или в свободен текст се подават в деловодството, в сградата на Община „Тунджа“ или на e-mail адрес: contact@tundzha.net, до 17.00 часа на 28.08.2020 г.
  9. Тръжната документация не се закупува. Всеки участник може да я изтегли от интернет страницата на Община „Тунджа“ – http://www.tundzha.net/ – Образец № 1, да я получи на място в отдел „СПОС“ – стая № 306, № 308, ет. ІІІ на общината или да попълни Заявление за участие в свободен текст.

ІII. При отказ на обявения за спечелил търга участник да сключи договор за продажба с Община „Тунджа“, внесеният от него депозит остава в полза на Община „Тунджа“ и се предлага на втория класиран участник в търга да сключи договор за продажба на предложената от него цена. В случай, че втория класиран участник откаже сключване на договор, неговият депозит също остава в полза на Община „Тунджа“ и се обявява нов търг.