Търг за замеделски земи в община Тунджа

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-07-1106 от 23.08.2021 г. на Кмета на Община „Тунджа” – Ямбол,

 

 

О Б Я В Я В А М :

 

 

  1. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2021 г., както следва:

Землище

Идентификатор

на имот по КККР

Номер на имот по КВС

Площ

/кв. м./

НТП

НТЦ

/лева/

година/

Стъпка

5% от НТЦ

/лева/

1

Голям манастир

15789.29.60

ПИ № 029060

3.847

Нива

115.41

5.77

2

Дражево

23501.15.242

ПИ № 000242

8.825

Изоставена нива

220.63

11.03

3

Калчево

35609.34.11

ПИ № 034011

19.620

Нива

588.60

29.43

4

Калчево

35609.37.3

ПИ № 037003

4.644

Нива

139.32

6.97

5

Калчево

35609.49.19

ПИ № 049019

3.799

Нива

113.97

5.70

6

Калчево

35609.61.14

ПИ № 061014

2.905

Нива

87.15

4.36

7

Калчево

35609.38.37

ПИ № 038037

10.999

Деградирала орна земя

274.98

13.75

8

Кукорево

40484.5.59

ПИ № 005059

2.252

Нива

67.56

3.38

9

Кукорево

40484.11.52

ПИ № 011052

4.952

Нива

148.56

7.43

10

Кукорево

40484.16.36

ПИ № 016036

8.799

Нива

263.97

13.20

11

Кукорево

40484.19.63

ПИ № 019063

1.560

Нива

46.80

2.34

12

Скалица

66737.26.131

ПИ № 026131

56.694

Нива

1700.82

85.04

13

Скалица

66737.34.81

ПИ № 034081

17.698

Нива

530.94

26.55

14

Чарган

80217.20.21

ПИ № 020021

3.827

Нива

114.81

5.74

15

Чарган

80217.22.57

ПИ № 022057

3.702

Нива

111.06

5.55

16

Чарган

80217.28.24

ПИ № 028024

3.134

Нива

94.02

4.70

 

ІІ. Търгът ще се проведе на 14.09.2021 г. от 9.30 часа в сградата на Община „Тунджа“, при следните условия:

  1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат просрочени задължения към Община „Тунджа“ към датата на провеждане на търга.
  2. Началната тръжна цена е изчислена в зависимост от НТП на имотите, както следва:

Ниви – 30.00 лева / дка / година

Изоставени, засолени и наводнени ниви – 25.00 лева / дка / година

Изоставени трайни насаждения/овощни градини и лозя/ – 20.00 лева / дка / година.

  1. Стъпката за наддаване е 5% от НТЦ.
  2. Определеният депозит за участие в търга в зависимост от площта на имота е както следва:

Имоти до 1 дка – 15.00 лева за имот;

Имоти от 1 до 5 дка – 50.00 лева за имот;

Имоти от 5 до 10 дка – 100.00 лева за имот и

Имоти над 10 дка – 500.00 лева за имот.

Същият се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа“ IBAN: BG74ІABG70943300438300, BIC: ІABGBGSF-Други дейности по икономиката до 16.30 часа на 10.09.2021 г. включително.

  1. Таксата за участие в търга е в размер на 15.00 лв. (петнадесет) на имот и се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа“ IBAN: BG39ІABG70948400438000, BIC: ІABGBGSF вид плащане: 448007 до 16.30 часа на 10.09.2021 г. включително.
  2. В деня на търга участниците представят документи за самоличност и за платени такси и депозит.
  3. Оглед на обекта се извършва след предварителна заявка чрез кмета на населеното място.
  4. Заявления за участие в търга се подават в деловодството, в сградата на Община „Тунджа“ или на e-mail адрес: contact@tundja.net, до 17.00 часа на 10.09.2021 г.
  5. Тръжната документация не се закупува. Всеки участник може да я изтегли от интернет страницата на Община „Тунджа“ – http://www.tundzha.net/ – Образец № 1, да я получи на място в Дирекция „СПОС“ – стая № 306, № 308, ет. ІІІ на общината или да попълни Заявление за участие в свободен текст.

ІІІ. При отказ на обявения за спечелил търга участник да сключи договор за наем с Община „Тунджа“, внесеният от него депозит остава в полза на Община „Тунджа“ и се предлага на втория класиран участник в търга да сключи договор за наем на предложената от него цена. В случай, че втория класиран участник откаже сключване на договор, неговият депозит също остава в полза на Община „Тунджа“ и се обявява нов търг.

 

УТВЪРЖДАВАМ:    /    П   /

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/