„Тунджа“ представи план-сметката на таксата за битови отпадъци

Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев и ръководството на общината проведоха редовната месечна оперативка с кметовете и кметските наместници.

Основен акцент на работната среща бе представянето на план – сметката за 2017 година на таксата за битови отпадъци за всички населени места в общината.

В план-сметката се включват необходимите разходи за услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци в депо и тяхното обезвреждане, включително отчисленията по ЗУО, разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и се определя основата за облагане.

Дейностите, свързани с чистотата в населените места ще се финансират чрез ТБО от задължените по чл.64 от ЗМДТ лица.

Въз основа на направените разчети за необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставяните услуги, както и актуалните размери на данъчните оценки на имотите на физическите и юридическите лица, бе предложено завишение на размера на таксата за битови отпадъци за 2017г., спрямо 2016г.

За дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 2017 година се предвиждат 822 025лв., в т.ч.  :

  • 398 491 лв. – за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци;
  • 316 224 лв. – за ползването и експлоатацията на депото за битовите отпадъци, в т.ч. отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО;
  • 103 460 лв. – за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване;
  • 3 880 лв. – за съдове-кофи на териториите за обществено ползване.

По време на обсъждането бяха отправени предложения от кметовете и кметски наместници от община „Тунджа“ за оптимизация на транспортната схема и честотата за сметосъбиране и сметоизвозване, както и за оптимизация на броя и размера на съдовете в селата.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с уведомлението и проекта на таксата за битови отпадъци за 2017г. от публикуваното приложение на официалния сайт на община „Тунджа“ – www.tundzha.net., или в сградата на общината.

dsc02163