Тунджански ученици участват в екологични лагери в лесопарк „Бакаджик“

Нови екологични лагери за ученици от тунджански училища се провеждат в посетителския център на община Тунджа, в лесопарк „Бакаджик“. Лагерите започнаха от 31 март и ще продължат до 9 април, в тях ще се включат общо 50 ученици от пет тунджански училища.

Еколагерите са част от дейностите по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000, чрез подхода Водено от общностите местно развитие в територията на МИГ Тунджа“, който се осъществява от фондация „Екология, Комуникации и общество“. Финансирането му е по ОП „Околна среда“.

В първия тридневен лагер се включиха учениците от ОУ „Христо Ботев“ с. Кукорево. Всеки ден те изслушваха занимателни образователни беседи на експертите на фондацията, по време на ежедневните походи те търсиха местообитанията на видовете, извършваха наблюдения с бинокъл и се включиха активно в актьорските задачи, с които по-лесно усвояват правилата за опазване на гората и защитените видове.

В еколагерите ще участват и групи по 10 ученици от училищата в Роза, Ботево, Бояджик и Крумово.

Есента на миналата година подобни еколагери бяха проведени с други 50 ученици на училищата във Веселиново, Бояджик, Скалица и Кукорево.