Три деца, изоставени от родители си, са настанени в приемни семейства през месец януари 2021 година в Ямбол

Към настоящия момент новите настанявания на деца в приемни семейства в Ямбол са три. Децата са на възраст от 0 до 3 години, като двете са новородени. Най-честият аргумент на родителите е невъзможност да се справят с грижите за тях поради липса на постоянни доходи, намерение да заминат в чужбина и нежелана бременност. Нито едно от децата не е „отнето“ от социалните работници, а е изведено поради категорично нежелание на родителите да полагат грижи за него. Децата са в добро здравословно състояние и приемните родители им осигуряват спокойна семейна среда, грижи и индивидуално внимание. Понастоящем в община Ямбол има 10 утвърдени професионални приемни семейства, като в 8 от тях са настанени 8 деца в риск.     

Приемните семейства предоставят услугата приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ на базата на сключено споразумение между Община Ямбол и Агенция за социално подпомагане. Проектът беше удължен до 31. 12. 2021 година.

От началото на проекта през 2015 година до сега, в приемна грижа в цялата страна са обхванати над 5 700 деца. Според единодушното мнение на експертите по закрила на детето приемната грижа е най-добрата алтернатива за дете, което не може да бъде настанено при близки. Самият проект „Приеми ме 2015“ е окачествяван като един от най-успешните по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.     

Към края на 2020 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 147 общини партньори, са 1 759. Това показват данните от анализ на Националния екип за организация и управление на проекта за изминалата 2020 г. За тези 5 години процедурите по нови настанявания са за 4010 деца, а общият брой деца, настанени по проекта, е почти 6000, показва още обобщеният преглед по наблюдаваните показатели.

Изводът, който се налага е, че приемната грижа няма алтернатива в грижата за дете в риск, защото му дава възможност за пълноценно развитие в семейна среда.