Тракийски университет се присъедини към международната „Асоциация на университетите по текстил“

Тракийски университет – Стара Загора се нареди сред най-добрите университети с учебна и научна дейност по моден и текстилен дизайн и технологии в света. Старозагорската „алма-матер“ се присъедини към  престижната международна организация „Association of Universities for Textile“ (AUTEX) чрез своя Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол.  Със своята учебна и научноизследователска дейност в областта на модния и текстилния дизайн и технологии, факултетът  отговаря на изисквания за членство в AUTEX: обучение в трите степени на висше образование – бакалавър, магистър и доктор; високо ниво на научноизследователска и публикационна дейност – публикации в издания, реферирани и индексирани в Scopus и WoS; проектна дейност. В резултат на това, генералната асамблея на AUTEX гласува на свое заседание приемането на Тракийски университет за член на организацията.  

AUTEX e организация на университетите с учебна и изследователска дейност в областта на текстила. В момента в организацията, със седалище в Белгия, членуват 42 университета от 29 държави от цял свят. Мисията на AUTEX като асоциация с нестопанска цел е да улесни сътрудничеството в текстилното образование и изследвания на високо ниво.

Членството в AUTEX нарежда старозагорската „алма-матер“ сред най-добрите университети с учебна и научна дейност в областта на модния и текстилния дизайн и технологии в света. В настоящия момент той е единственото българско висше учебно заведение, член на организацията. С приемането на Тракийски университет в AUTEX, България се нарежда сред държавите с най-добро обучение и наука в тази област. Университетът и факултетът се представляват в организацията от проф. д-р Златина Казлачева: https://autex.org/members/trakia-university.