Традиционно по-малко регистрирани безработни през лятото

През юли 2022 г. се отчита за пореден месец намаление в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2127 и са със 120 души (5,3%) по-малко от безработните в края на м. юни. Безработните през юли 2022 са по-малко с 429 души (със 17%) в сравнение със същия месец на м.г., когато поради епидемичната обстановка безработните бяха 2556 души.

Равнището на регистрирана безработица е 3,8 % и в сравнение с юни 2022 г. стойността на показателя  спада с 0.2 п.п.

Намаление на броя на регистрираните безработни през юли има в четири общини от областта: Елхово (с 60); Болярово (с 25 души); Тунджа (с 24) и Стралджа (с 21). Само в община Ямбол има леко увеличение – с 10 души.

През юли 2022 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3,6%, 76 лица; младежи до 29 г. – 10,0%, 212 лица; продължително безработни – 25,4%, 541 лица; лица без квалификация – 61,4%, 1305; лица с основно и по-ниско образование – 44,6%, 948, лица с увреждания – 6,9%, 147.

През месец юли 345 лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от областта, кoeто е с 5 души повече в сравнение с предходния месец и с 12% по-малко от новорегистрираните през юни 2021 г. (с 46 д.), когато и равнището на безработица беше по-високо година след старта на епидемията от COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (20%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (14%); Държавно управление (8%); Административни и спомагателни дейности (6%); Строителство (4%); Селско, горско и рибно стопанство (4%); Образование (4%).