„Традициите – път към доброто образование“

    В първия ден на новата учебна година от 10.00 ч.  в  двора на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, община „Тунджа“ започва празнично събитие –  „Традициите – път към доброто образование“ с  водеща Наталия Цекова и участници Ивета Костова, Даниела Косева, Румен Бошнаков, Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ и ученици от училището.

Инициативата е по повод началото на учебната година и се провежда във връзка с изпълнението на проект „Компас – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, Договор за БФП по ОП НОИР № BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално –икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, Компонент 1.