Тече срокът за разработване на Регионалната програма за заетост

Министерство на труда и социалната политика стартира процедурата по разработване и утвърждаване на регионалните програми за заетост и обучение. Процедурата е в изпълнение на Националния план за действие по заетост през 2017 година. През настоящата година ще продължи подходът, въведен с Закона за насърчаване на заетостта, при които местните власти имат съществена роля. Законът предвижда реализирането на една регионална програма за всяка област, на основата на предложения от областната и общинските администрации.

Областният управител на област Ямбол Георги Чалъков информира кметовете на общините за стартиращата процедура, за новите възможности и за сроковете.

Националната програма за заетост и обучение включва проектно предложение на областната и общинските администрации, одобрено от Комисията по заетост. Целта на програмата е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона.

Проектните предложения се внасят в Комисията по заетост, оценяват се и се класират от комисия създадена със заповед на областния управител.

Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен на база средномесечно равнище на безработицата и средномесечния брой регистрирани безработни в областта през деветмесечието на предходната година. Размерът на средствата за област Ямбол е 129 606 лева. Срокът за изпълнение на регионалните програми е 30.11.2017г. Месечното трудово възнаграждение при пълен работен ден на наетите лица.

Общините трябва да представят своите проектни предложения в Областна администрация, а срокът за разработване на регионалната програма е 10 април.

Проектното предложение на област Ямбол за регионална програма по заетостта трябва да бъде представено в МТСП за утвърждаване.