Тенево домакин на втора работна сесия на „Пилотна комисия МОСТ – Младежки омбудсмански съвет Тунджа“

Втора работна сесия на „Пилотна комисия МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа“ ще се проведе на 13 май в тунджанското село Тенево. Домакин на срещата е НЧ „Просвета – 1910“. Покана за участие в нея е отправена към  към младежи, представители на младежки НПО, граждани, работещи и живеещи на територията на община „Тунджа“.

Пилотната комисия е създадена по проект № BG05SFOP001-2.025-0044-С01, „МОСТ – Младежки омбудсмански съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Работната сесия ще има за цел да представи пред участниците в събитието, реализираните дейности по проекта до момента, постигнатите резултати и съществуващите досега практики за участие на гражданите във формирането на местни политики. По време на срещата ще бъдат обсъдени предложения и препоръки за формиране на публични политики за задържане и привличане на младите хора в община „Тунджа“.