С обновени сгради на детски градини започва новата учебна година в община „Тунджа“

С две обновени сгради започват новата учебна 2023/ 2024 година детските градини на територията на община „Тунджа“ – новата сграда на втората група в с. Роза, която беше открита на 1 юни, и ремонтираната сграда на групата в с. Крумово, която е открита на 14 септември. В общината са формирани общо 29 целодневни детски групи, от тях 3 яслени. В групите са записани общо 474 деца в предучилищна възраст, в т. ч. 24 деца в яслените групи.

За новата учебна година са осигурени познавателни книжки за всички деца в предучилищна възраст, записани в общинските детски градини;  специализиран транспорт за децата до средищните детски градини и  собствен превоз с автобус за децата до защитената Детска градина „Звездица“, с. Скалица.

От началото на учебната 2023-2024 година общинските детски градини ще участват в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Община „Тунджа“ в партньорство с Детска градина „Изворче“, с. Кабиле ще реализира дейности по проект „Порастваме, играем и творим заедно“ – интерактивни модели на взаимодействие с родителите от етническите малцинства и приобщаване към ценностите на предучилищното образование.“ Проектът е на стойност 27 200 лв. и се финансира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по приоритет 4 на Конкурсна процедура 33.22-2023.

По приоритет 1 на същата процедура е спечелено финансиране в размер на 29 090 лв. по проект „Звездички мечтаят да могат и знаят“ на ДГ „Звездица“ с. Скалица.

Предучилищно образование на 5 и 6 – годишни деца ще се провежда и в две полудневни групи – по една  група в НУ „Васил Левски“, с. Завой и в ОУ „ Св. св.  Кирил и Методий“, с. Веселиново.

В Общинския център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа”, с. Кабиле ще бъдат формирани общо 11 групи за занимания по интереси за учебната 2023-2023 г. в направление „Изкуства“, профил „Изобразително и приложно изкуство“  с общо 117 деца и ученици.

Общината съхрани училищната  инфраструктура за учебната 2023 – 2024 година от 10  училища – 2  начални, 6 основни, едно обединено училище и едно средно училище.

Броят на първокласниците е 125, в първия учебен ден те ще получат подарък от община „Тунджа“ – учебно помагало по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, ученически тетрадки и пособия.

Учениците от І до VІІ клас в общинските училища са общо 825, а от VIII до ХII клас –  97 ученици. Записаните за новата учебна година 922 ученици са повече спрямо предходната, когато са били 914 ученици.

За началото на учебната година всеки от осмокласниците в професионалните паралелки на двете средни общински училища – Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица и Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, ще получи еднократно финансово стимулиране, средствата са осигурени от благотворителния фонд.

Във всички училища са осигурени учебници и учебни помагала и  задължителна училищна документация.

На работна среща с директорите на общинските училища е изведена като належаща необходимостта от нови училищни автобуси за общинските училища в селата Роза и Дражево. Общината е отправила мотивирано искане до Министерство на образованието и науката. Споделено е и сериозно затруднение на общинските училища за обезпечаване на средства за осигуряване на обедно хранене на учениците, като важен компонент от целодневната организация на обучение.