С над 2,7 млн. лв. е актуализирана строителната програма на община „Тунджа“ в бюджет 2022

Общински съвет „Тунджа“ актуализира строителната програма на общината в бюджет 2022 с 2 730 000 лв. на днешното си заседание.

Капиталовите разходи са увеличени със 730 700 лв. допълнителна капиталова субсидия, осигурена от актуализацията на републиканския бюджет. С тях капиталовите разходи достигнаха рекордните за общината 4 546 851 лв., от които 2 705 900 лв. капиталова субсидия, 1 154 951 лв. преходен остатък, 400 000 лв. целеви средства за мерки за ограничаване последствията и превенция на разпространението на Ковид 19 и 286 000 лв. собствен бюджет.

Обектите в капиталовата програма са увеличени с 10, от тях 6 са инвестиционни проекти, основен ремонт на улица в Ханово, на водопровод в с. Веселиново и изграждане на канализация на улично отклонение в с. Роза. В капиталовите разходи е планирана и оборудване на спортната площадка на училището в с. Веселиново.

Актуализацията на бюджета включва завишаване на плана на неданъчните приходи от продажба на земя с 2 млн. лв., които са разпределени като разходи за финансиране на текущи ремонти за улична мрежа в размер на 1 450 000 лв., за текущи ремонти по общинска пътна мрежа – 500 000 лв. и за социална инфраструктура в системата на образованието – 50 000 лв.  Общинските съветници одобриха поемане на дългосрочен общински дълг, при условията на финансов лизинг, за реализиране на проект за рехабилитация и модернизация на системата за улично осветление в 33 населени места на община „Тунджа“.

Приети бяха решения за разпореждане с общинска собственост, за изработване на проекти за подробни устройствени планове.

В навечерието на новата учебна година съветниците дадоха съгласие да се изготвят мотивирани искания до Регионалното управление на образованието за формиране на паралелки под 10 ученици, разрешиха формиране на паралелки под определения минимум, определиха броя на групите и броя на децата в тях в детските градини в общината и одобриха промяна в числеността на персонала, зает в детските градини.

Направено беше и предложение до Министерството на образованието и науката за включване на целодневна детска група с. Маломир в списъка на защитените детски градини за учебната 2022 – 2023 г.

По предложение на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев съветниците гласуваха да бъдат отпуснати 500 лв. за Васил Димитров от с. Миладиновци за укрепване на къщата му, защото се е срутила стена от нея, а той живее сам и няма кой да му помогне. Одобрено беше и предложението на кмета за отпускане на 5000 лв. за довършване на храма в с. Сламино.

По предложение на комисията бяха отпуснати и 4810 лв. за еднократни помощи, сред които и 3000 лв. за църквата в с. Скалица. По този начин размерът на отпуснатите еднократни помощи достигна 10 310 лв.