С грижа за хората от община „Тунджа“

Социалната политика на община „Тунджа” е насочена към осигуряване на по – добри условия за живот на хората в неравностойно положение. Широкият спектър от социални услуги има за цел да гарантира равен достъп до механизми за социално включване и да отговори в най – висока степен на потребностите на жителите ни в общината.

Особено внимание се отделя за реализиране на мерки и програми, свързани с намаляване на последиците от продължителната социална изолация или маргинализация, като се провеждат дейности за подобряване качеството на живот, осигуряване на по-добро здравно наблюдение чрез използване на възможностите за предоставяне на интегрирани медико-социални услуги в домашни условия като условие за намаляване необходимостта от институционализация и ресоциализация.

С безспорен висок социален ефект са и социалните услуги, свързани с предоставянето на готова храна.

От 01 октомври 2016 година, стартира реализацията на четирите проекта, одобрени за финансиране от Фонд „Социална закрила“. Проектът се реализира на територията на Община „Тунджа” в 28 населени места до 31 декември 2016 година.

Услугата „обществена трапезария” се изпълнява от външни доставчици в партньорство с общината и обхваща 450 лица и семейства в неравностойно положение.

 Размерът на финансирането на услугата  е 2.30 лв. за едно лице за един ден, което включва топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и други разходи – транспортни, режийни, консумативи.

Общото привлечено външно финансиране е в размер на 66 240.00 лева, което представлява 14% от целия финансов ресурс за периода, по програма „Обществени трапезарии“ на Фонд „Социална закрила“.

До края на месец октомври 2016 година, община „Тунджа“, като партньор ще подкрепи заявената готовност от страна на външните доставчици за увеличаване броя на потребителите, с презумпцията да бъдат обхванати повече лица и семейства в неравностойно положение. Целта е да се подобри качеството на живот, чрез мерки за социално включване и за социална подкрепа на лица и семейства, като се задоволят потребностите им от топла и питателна храна през зимните месеци.

В рамките на четирите проекта ще се предостави обяд на още 162 лица. Така капацитетът на  услугата “Обществена трапезария”, която се финансира от Фонд „Социална закрила“ и се реализира от 03 октомври 2016 г., от м. ноември ще нарасне на над 600 ползватели от общо 28 населени места.

През последните няколко години Община „Тунджа” активно работи в посока изграждане на устойчива мрежа от социални услуги, базирани в общността и подкрепящи различни уязвими групи с цел тяхното социално включване.

 През месец май 2016 година стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Тунджа” по Операция тип 3 – „Осигуряване на топъл обяд – 2016”. Средствата в размер на 134 798.40 лв.  са осигурени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Проектът се изпълнява на територията на 44 населени места от община „Тунджа” през периода 01.05.2016 г. до 30.04.2017 г.

Приготвянето и доставката на храната се извършва чрез Домашен социален патронаж с. Болярско, Общинско социално предприятие за обществено хранене ”Домашен социален патронаж” с. Победа и външен доставчик – „Странджата БГ” ЕООД.

Достъп до социалната услуга е осигурен за 460 нови потребители, живеещи в материално лишение, отговарящи на изискванията на една от следните целеви групи:

–  Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход,

– Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция социално подпомагане; 

– Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии.

От  01.07.2015 г. стартира доставката на услуги по проект „Осигуряване на топъл обяд в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“. Проектът се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип – 3, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ .

Проектът се изпълнява на територията на 16 населени места от община Тунджа: Победа, Челник, Асеново, Сламино, Робово, Каравелово, Могила, Чарган, Търнава, Стара река, Козарево. Болярско, Безмер, Бояджик, Гълъбинци и Златари, като в последните пет села на жителите за първи път е предоставен достъп до услуга, включваща осигуряването на безплатно обедно хранене. Приготвянето и доставката на храната се извършва чрез  Домашен социален патронаж с. Болярско и Общинско социално предприятие за обществено хранене ”Домашен социален патронаж” с. Победа.

Достъпът до социална услуга осигури безплатно хранене за 100 нови потребители, живеещи в материално лишение, отговарящи на изискванията и критериите за включване в  целевите групи.

С изпълнението на  проектното външно финансиране, община ”Тунджа” обезпечи пълен достъп до услуга, която гарантира безплатно обедно хранене за уязвимите рискови групи от всички 44 населени места за 458 лица и семейства.

През второто полугодие на 2013 година стартират два нови проекта, осигуряващи обедно безплатно хранене за общо 160 лица и семейства, живеещи в неравностойно положение от 10 населени места, по които Община ”Тунджа” е партньор. По проект „Социална закрила чрез обществените трапезарии в малките населени места” с водеща организация Сдружение „Местна инициативна група-Тунджа” в партньорство с ЕТ ”Стефан Станчев” се осигурява безплатно хранене на 80 потребители в селата: Роза, Кукорево, Симеоново, Калчево и Видинци, а по проект „Обществените трапезарии – повече грижа за хората  българското село” с водеща организация Сдружение „Общински младежки съвет – Тунджа” и партньор „Странджата БГ” ЕООД безплатна храна за 80 лица и семействата в риск се осигурява в следните населени места: Ботево, Овчи кладенец, Голям манастир и Генерал Тошево.

Проектите се  финансират от Фонд „Социална закрила” при  Министерство на труда и социалната политика и се реализират от лицензирани доставчици на принципа на публично-частното партньорство и активното участие на неправителствените организации.

През 2010 г. с решение на Общинския съвет „Тунджа” е разкрит „Домашен социален патронаж – Тунджа”  с капацитет 35 места и териториален обхват селата Миладиновци, Межда, Меден кладенец и Савино.

Услугата „Домашен социален патронаж” се предоставя и чрез  Общинско социално предприятие за обществено хранене ”Домашен социален патронаж” – с. Победа, първоначално стартирала през 2012 год. с проект „ Социално предприятие на обществено хранене „Домашен социален патронаж”, с. Победа – алтернатива за социално включване в малките населени места, финансиран по схема BG 051PO0001-5.1.02  „Нови възможности”  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013. След приключване на проектното финансиране, Община „Тунджа” осигури необходимия ресурс за обезпечаване на социалната услуга като местна дейност. Капацитетът на услугата е 100 потребители и обслужва 11 населени места: Победа, Козарево, Челник, Стара река, Търнава, Асеново, Каравелово, Робово, Сламино, Стара река, Чарган.

С финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила” при МТСП от 2009 г. до 30.04.2016 г. поетапно се реализира услугата „Обществена трапезария” по проект „Предоставяне на социална услуга  „Обществена трапезария”-грижа за хората в неравностойно социално положение от малките населени места”,  с водеща организация  Община „Тунджа” и партньор „Странджата – БГ” ЕООД- гр. Ямбол. Чрез проектното външно финансиране безплатно обедно хранене се осигури  на 90 потребители в селата: Дражево, Хаджидимитрово, Генерал Инзово, Крумово, Окоп и Ханово.

Като партньор, Община „Тунджа” подкрепи през същия период изпълнението на проект „Обществените трапезарии-алтернатива за преодоляване на социалната изолация в малките населени места”, с доставчик „Странджата – БГ” ЕООД- гр. Ямбол, като се осигурява безплатна храна за 108 потребители от 8 населени места: Кабиле, Веселиново, Завой, Тенево, Маломир, Драма, Дряново и Коневец.  Проектите се реализират на принципа на публично-частното партньорство и се финансират от Фонд „Социална закрила” при  Министерство на труда и социалната политика.

От 2009 г. Община „Тунджа” предоставя краткосрочно и дългосрочно социалната услуга „Обществена трапезария” като местна дейност, която се финансира от общинския бюджет.  Услугата е с капацитет 200 места и е достъпна в 22  населени места на територията на община „Тунджа” за лица в равностойно социално положение – самотни възрастни хора и хора с увреждания, лица,  които не могат да си осигурят топла храна сами,  поради материални, финансови и здравословни причини.

Разкритият Домашен социален патронаж в с. Болярско е форма на дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността, който функционира от януари 2006 г. като общинско дейност и се финансира от общинския бюджет. Услугата е с капацитет 90 места и се предоставя на потребители от селата Безмер, Болярско, Бояджик, Гълъбинци и Златаре. Дейността на домашен социален патронаж, с. Болярско е свързана с грижата за най-уязвимите групи от населението в нетрудоспособна възраст.  Бенефициенти на услугата са лица над 65 – годишна възраст,  лица и деца с трайна неработоспособност или намалена възможност за социално функциониране.

По този начин, активизирайки оптимално механизмите на социалната политика, община „Тунджа” се стреми да реагира адекватно на потребностите на своите жители и да защити социалните интереси на най-уязвимата група хора – в неравностойно социално положение от малките населени места.

1 3