Със средна заплата от 930лв. Ямбол се нарежда на 17 място в страната

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2019 г. са 28.5 хиляди. Спрямо края на декември 2018 г. наетите лица намаляват с 4.5%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 8.4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на март 2019 г. в обществения сектор са 6.8 хил., а в частния – 21.6 хиляди. Спрямо края на декември 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.6%, а в частния сектор – с 5.7%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.1%, докато в частния сектор намаляват с 10.8%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на март 2019 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 30.9%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 9.2%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за януари 2019 г. е 910 лв., за февруари – 928 лв., и за март – 953 лева.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата е 930 лв., като спрямо предходното тримесечие намалява с 2.1% и е с 278 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 048 лв., а в частния – 892 лева.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Финансови и застрахователни дейности“, „Добивна промишленост“ и „Държавно управление“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“.

През първото тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата нараства с 9.1%, в обществения сектор – с 15.1%, а в частния – с 6.7%.

През първото тримесечие на 2019 г., област Ямбол е на 17-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 656 лв., София – 1 139 лв. и Стара Загора – 1 134 лв., а най-ниско в областите Благоевград – 779 лв., Видин – 796 лв. и Кюстендил – 845 лева.

Стела Ненова – Вангелова

главен експерт

отдел „Статистически изследвания  – Ямбол“

ТСБ – Югоизток