Състояние на пазара на труда в Ямболска област през януари 2017 година

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА

През месец ЯНУАРИ 2017 г. броят на регистрираните безработни лица, в бюрата по труда от област Ямбол е 5450 и е 2.0 на сто от всички безработни в страната. Спрямо ДЕКЕМВРИ 2016 г. е реализиран ръст от 278 д. (с 5.4 на сто), поради по-слабото предлагане на заетост през месеца спрямо предходните. Сравнението с ЯНУАРИ 2016 г. показва значително намаление – с 1684 д. или с 23.6 на сто.

Безработните младежи до 24 год. възраст, с регистрация в бюрата по труда от областта са 318 д. за ЯНУАРИ и представляват 5.8 на сто от всички безработни. Спрямо м.м. те са с 25 лица повече, а относителният им дял е с 0.2 процентни пункта по-висок. В сравнение с ЯНУАРИ м.г. броят им е със 169 д. по-малък, а относителният им дял е намалял с 1.0 процентни пункта.

Безработните от възрастовата група до 29 години са 807 д. за ЯНУАРИ или 14.8 на сто от всички безработни. Броят им расте с 54 д. спрямо предходния месец, а относителният им дял е по-висок с 0.2 процентни пункта. Сравнението със същия месец на 2016 г. показва силно редуциран брой – с 412 д. и значително по-нисък относителен дял – с 2.3 процентни пункта.

Равнището на безработица в края на месеца е 9.8 на сто, като по този показател областта е на 12-то място по ниска безработица след област Хасково (9.0%) и пред област Добрич (9.8%).

Спрямо предходния месец се отчита увеличение от 0.5 процентни пункта, спрямо същия месец на м.г. – значително намаление с 3.0 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (8.2%) показва по-високо с 1.6 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през ЯНУАРИ е най-ниско в общините Ямбол (5.5%), Тунджа (14.0%) и Елхово (15.1%), а в Болярово и Стралджа то е по-високо. Спрямо ДЕКЕМВРИ 2016 г. в една от петте общини (Болярово) равнището на безработица намалява, а в сравнение с ЯНУАРИ м.г. то е по-ниско във всички.

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През ЯНУАРИ 2017 год. в бюрата по труда от Ямболска област са заявени/разкрити общо 255 работни места (РМ), от които 250 на първичния пазар (в несубсидираната икономика), 5 по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки няма разкрити работни места. Спрямо ДЕКЕМВРИ 2016 г. има увеличение на общо обявените работни места – с 69 (с 37.1 на сто), което се дължи изцяло на повечето обявени РМ за първичния пазар (със 78), най-вече в отрасъл „Преработваща промишленост”, докато разкритите за вторичния намаляват с 9.

Спрямо ЯНУАРИ м.г. се отчита намаление на общо обявените РМ (с 282), дължащо се изцяло на по-малкото разкрити работни места за вторичния пазар (с 318), като причината е, че през януари 2016 г. стартира схема „ОЗМХ”. Обявените работни места на първичния пазар бележат ръст – с 36.

Най-много работни места за първичния пазар през Януари 2017 г. са заявени в отраслите „Преработваща промишленост“ (113), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (56) и „Други дейности и услуги“ (23).

Най-малко работни места през месеца са обявени в отраслите „Строителство“ и „Финансови и застрахователни дейности“ (по 5), „Образование“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (по 4), „Транспорт, складиране и пощи“ и „Операции с недвижими имоти“ (по 3) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (2), а в „Добивна промишленост“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Култура, спорт и развлечения“ няма обявени такива.

Постъпилите на работа от бюрата по труда от Ямболска област през месеца са общо 165, като 56.4 на сто от тях (93 д.) са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. От всички започнали работа, на първичния пазар са се реализирали 151 д., а на субсидирани работни места – 14 лица. Сравнението с ДЕКЕМВРИ показва намаление на общо започналите работа с 19 д, като устроените на работа чрез посредничеството на бюрата по труда на първичния пазар са повече с 16 д., тези на вторичния са по-малко с 4 лица, а при устроените на работа без посредничеството на ДБТ има намаление от 31 д. Спрямо ЯНУАРИ 2016 г., 114 лица по-малко са започнали работа, което се дължи в почти равна степен на по-малкото започнали работа както на първичния (с 48 д.), така и на вторичния (с 53 д.) пазар.