Състоянието на пазара на труда в област Ямбол през месец април

През месец АПРИЛ 2017 г. броят на регистрираните безработни лица, в бюрата по труда от област Ямбол е 5214 и е 2.1 на сто от всички безработни в страната. Спрямо МАРТ 2017 г. е реализиран спад от 228 д. (с 4.2 на сто), поради засилващото се предлагане на заетост през месеца спрямо предходния. Сравнението с АПРИЛ 2016 г. показва значително намаление – с 1384 д. или с 21.0 на сто.

Безработните младежи до 24 год. възраст, с регистрация в бюрата по труда от областта са 308 д. за АПРИЛ и представляват 5.9 на сто от всички безработни. Спрямо м.м. те са с 24 лица по-малко, а относителният им дял намалява с 0.2 процентни пункта. В сравнение с АПРИЛ м.г. броят им е с 65 д. по-малък, но относителният им дял е по-висок с 0.3 процентни пункта.

Безработните от възрастовата група до 29 години са 764 д. за АПРИЛ или 14.7 на сто от всички безработни. Броят им намалява с 66 д. спрямо предходния месец, а относителният им дял е по-нисък с 0.6 процентни пункта. Сравнението със същия месец на 2016 г. показва редуциран брой – със 166 д., но по-висок относителен дял – с 0.6 процентни пункта.

Равнището на безработица в края на месеца е 9.3 на сто, като по този показател областта е на 13-то място по ниска безработица след област София (8.8%) и пред област Кюстендил (9.9%).

Спрямо предходния месец се отчита намаление от 0.4 процентни пункта, спрямо същия месец на м.г. – значително намаление с 2.5 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (7.6%) показва по-високо с 1.7 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през АПРИЛ е най-ниско в общините Ямбол (5.3%), Тунджа (13.5%) и Елхово (15.1%), а в Болярово и Стралджа то е по-високо. Спрямо МАРТ в четири от всички пет общини (без Болярово) равнището на безработица намалява, а спрямо АПРИЛ м.г. намаление се отчита във всички.

През АПРИЛ 2017 год. в бюрата по труда от Ямболска област са заявени/разкрити общо 366 работни места (РМ), от които 345 на първичния пазар (в несубсидираната икономика), 21 по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки няма разкрити работни места. Спрямо МАРТ има намаление на общо обявените работни места – със 139 (с 27.5 на сто), което се почти изцяло на по-малкото разкрити РМ за вторичния пазар (със 129), докато обявените за първичния намаляват слабо – с 10 РМ.

Спрямо АПРИЛ м.г. също се отчита намаление на общо обявените РМ (с 81), дължащо се отново предимно на по-малкото разкрити работни места за вторичния пазар (с 67), докато обявените работни места на първичния пазар бележат намаление от 14 РМ.

Най-много работни места за първичния пазар през АПРИЛ 2017 г. са заявени в отраслите „Преработваща промишленост“ (87), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (72), „Държавно управление“ (69) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (58).

Най-малко работни места през месеца са обявени в отраслите „Административни и спомагателни дейности“ (9), „Строителство“ (7), „Транспорт, складиране и пощи“ (6), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Образование“ (по 3) и „Други дейности и услуги“ (2), а в „Селско, горско и рибно стопанство“, „Добивна промишленост“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Култура, спорт и развлечения“  няма обявени такива.

Постъпилите на работа от бюрата по труда от Ямболска област през месеца са общо 465, като 61.3 на сто от тях (285 д.) са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. От всички започнали работа, на първичния пазар са се реализирали 402 д., а на субсидирани работни места63 лица. Сравнението с МАРТ показва нарастване на общо започналите работа с 44 д, като устроените на работа чрез посредничеството на бюрата по труда на първичния пазар са по-малко с 3 д., тези на вторичния – повече с 38 лица, а при устроените на работа без посредничеството на ДБТ има увеличение от 9 д. Спрямо АПРИЛ 2016 г., 16 лица повече са започнали работа, което се дължи на нарастването на започналите работа без посредничеството на бюрата по труда на първичен пазар.