Съдилищата от Ямболския съдебен район отчитат дейността си

Отчетът за дейността на съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Ямбол през 2022 година ще бъде обсъден на общо събрание на съдиите на 31.03.2023 г.

От данните в отчета, който вече е публикуван в интернет-сайта на Окръжен съд – Ямбол става ясно, че през 2022 г. в съдебния район са постъпили за разглеждане общо 7 555 дела, които в преобладаващата си част са решени в 3-месечен срок. Свършените дела общо за съдилищата от съдебния район са 7 699. През годината са осъдени 1076 лица.

Всички съдебни актове са изготвени в сроковете по ГПК и НПК, като такива, изписани извън тези срокове, са единици и са само по дела с правна и фактическа сложност. Нисък е и процентът на отменените при обжалване съдебни актове, което говори за качеството на правораздавателната дейност, осъществявана от всички съдилища в съдебния район на Окръжен съд – Ямбол – Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ямбол, Районен съд – Елхово и Районен съд – Тополовград.

Средната натовареност на съдиите, спрямо броя на делата за разглеждане е 28,92, а спрямо всички свършени дела е 24,63.

В районите съдилища от съдебния район са извършени 13 189 вписвания. Бюрата за съдимост са издали общо 13 613 справки и свидетелства и за съдимост.

Събраните суми от държавните съдебни изпълнители в съдебния район са 931 275 лв.

Отчетът за дейността на съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Ямбол съдържа и подробен анализ, според който, делата се отлагат винаги основателно, с мотивирано определение на съда, като новото насрочване става в кратки срокове при спазване разпоредбите на ГПК и НПК. Пълният доклад за дейността на съдилищата от Ямболския съдебен район през 2022 година е публикуван на интернет-сайта на Окръжен съд – Ямбол и е достъпен за всеки, който иска да се запознае с него.

                                                                                   

                                                                    Катя Няголова

                                                                          Връзки с обществеността