Съдии подкрепят председателя на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков за член на ВСС

Всички съдии от Административен съд – Ямбол, Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ямбол, Районен съд – Елхово и Районен съд Тополовград издигнаха кандидатурата на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков за член на Висшия съдебен съвет от съдийската квота, стана ясно днес на пресконференция в съда. „Съгласието ми да участвам в избора на членове на ВСС е продиктувано и от факта, че номинацията ми идва от моите колеги – съдии, а това приемам като оценка за моята досегашна работа и форма на доверие“, каза съдия Петков. „В правораздавателната си дейност съдия Васил Петков се ползва с изключителен авторитет на независим, безпристрастен и отлично подготвен наказателен съдия“, е мнението на съдиите, отразено в номинацията за изборен член на ВСС.

         „Винаги изразявам позиция по въпросите, касаещи работата на съдебната ни система. Ако бъда избран за член на ВСС, акцентите ми в работата ще бъдат насочени основно към децентрализация на конкурсите за съдии, промяна в нормативната база, касаеща работата на съдиите и съдебните служители и изработване на работеща съдебна карта, каза още съдия Петков на пресконференцията днес.  

         В биографията си съдия Васил Петков има над 18 години стаж в съдебната система. Професионалният му стаж започва през 2004 г., когато след  участие в първия общ национален конкурс, е назначен за младши прокурор в Районна прокуратура – Котел. От 2005 г. започва работа като съдия в Районен съд – Ямбол, а от 01.12.2009 г. до 06.08.2014 г. е избран за административен ръководител на този съд. Следва 5-годишен мандат – административен ръководител председател на Окръжен съд – Ямбол, а от януари, 2020 г. е избран за втори мандат председател на Окръжен съд – Ямбол. Резултатите от всички проверки в органите на съдебната власт, които е ръководил, винаги са били много добри. От 2017 г. съдия Петков е с ранг „Съдия във ВКС и ВАС.

         Въпреки че е административен ръководител, съдия Петков има 100 процентна натовареност с делата в Окръжен съд – Ямбол. Участва активно в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Освен това, е преподавател на студентите по право в Бургаски свободен университет.